Mabolasi Hiking Route Yunlong waterfall Fuzih Cliff Yinyu waterfall Batongguan Siouguluan Dashueiku mountain Batongguan mountain nanDashueiku Mt. Jyupen Malijianan mountain Maliyawuniu mountain Dueiguan Siouguluan mountain Malijianan cabin Mt. Malijianan east peak Masi mountain Mabugu canin Mabolasin mountain Mabolasin cabin Kasipanan mountain Kasipanan mountain west peak Kasipanan mountain south peak Mt. Bugan Lele cabin Guangao camp Banaiyike camp Dujyuan camp Jhongyang mine cabin Baiyang mine cabin Nan camp Dashueiku cabin Taipinggu(tauping valley) Dongpu trail head